تبلیغات

اعضای هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

احسان امینی

نایب رئیس اول

مصطفی کندی داینی

نایب رئیس دوم

سعید ابراهیمی

خزانه دار

سعید طالبی

دبیر

ندا عابدی

بازرس

ناصر هاشمی

عضو هیأت مدیره

قدرت اله شیرمحمدی

عضو هیأت مدیره

مصطفی محمدی
نیمتا روزنامه های صبح کشور