کد مطلب : 75554 تاریخ مطلب : 1402/01/19

اخذ ماليات از کليه وجوه واريزي به حساب‌هاي تجاري

سازمان امور مالياتي اعلام کرد: با توجه به قوانين و مقررات موجود، کليه وجوه واريزي به حسابهاي بانکي تجاري از کليه طرق از جمله درگاههاي الکترونيکي پرداخت، دستگاههاي کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پايا و... به عنوان فروش تلقي شده و مبناي محاسبات ماليات قرار ميگيرد. مؤديان مالياتي توجه داشته باشند به گونه اي اقدام نمايند که صرفاٌ مبالغ ناشي از فعاليتهاي اقتصادي و تجاري به حسابهاي مذکور واريز شود.

نیمتا روزنامه های صبح کشور