کد مطلب : 75563 تاریخ مطلب : 1402/01/28

استانداردهاي اجباري کالا

آخرين فهرست فرآوردههاي مشمول استاندارد اجباري:
isom.inso.gov.ir/nst

استعلام اصالت پروانه نشان استاندارد کالا، پيامک کد ده رقمي مندرج بر روي بسته بندي کالا به شماره:
10001517

نیمتا روزنامه های صبح کشور