کد مطلب : 79762 تاریخ مطلب : 1402/05/09

لزوم اقدام جهت تمديد کارت بهداشت 15 روز قبل از انقضا. / در صورت عدم تمديد به موقع کارت بهداشت، فرد مشمول جريمه ديرکرد مي گردد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور