کد مطلب : 79802 تاریخ مطلب : 1402/06/05

برخورد با کالاها و خدمات فاقد استاندارد اجباري

آخرين فهرست فرآوردههاي مشمول استاندارد اجباري:

https://isom.inso.gov.ir/nst

استعلام اصالت پروانه نشان استاندارد کالا، پيامک کد ده رقمي مندرج بر روي بستهبندي کالا به شماره:

10001517

نیمتا روزنامه های صبح کشور