کد مطلب : 79818 تاریخ مطلب : 1402/06/19

مهلت اعتراض برگ تشخيص مالياتي

مهلت اعتراض / ثبت اعتراض به برگ تشخيص ماليات و برگ مطالبه ماليات بر ارزش افزوده يا برگ استرداد ماليات اضافهپرداختي: 30 روز از تاريخ ابلاغ

مهلت مراجعه به مسئول پرونده (رئيس امور مالياتي) در راستاي ماده (238) ق.م.م. و نيز ماده (48) قانون ماليات بر ارزش افزوده براي رفع اختلاف: 45 روز از تاريخ مراجعه (ثبت اعتراض)

نیمتا روزنامه های صبح کشور