کد مطلب : 79869 تاریخ مطلب : 1402/08/02

رتبه داوطلبان انتخابات هيئت مديره و بازرس اتحاديه در سال 1402

تعداد افراد مجاز: 2887
تعداد حاضران در انتخابات: 960
تعداد تعرفه هاي ماخوذه هيئت مديره و بازرسان: 960
تعداد تعرفه هاي صحيح هيئت مديره: 933
تعداد تعرفه هاي صحيح بازرسان: 811

نیمتا روزنامه های صبح کشور