کد مطلب : 79917 تاریخ مطلب : 1402/09/15

ديدار تعدادي از اعضاي محترم اتحاديه با آقاي احسان اميني؛ رئيس اتحاديه صنف خواربار و لبنيات شهرستان اراک، به مناسبت انتخاب ايشان به سمت رياست اتحاديه - پاييز 1402

نیمتا روزنامه های صبح کشور