کد مطلب : 75660 تاریخ مطلب : 1402/03/22

تغيير ساعت کاري «ساتنا» و «پايا» از 20 خرداد 1402 تا اطلاع بعدي

پايا:

چرخه اول: ساعت 3:45 جهت تسويه تراکنشهاي شاپرکي و غيرشاپرکي
چرخه دوم: ساعت 9:45
چرخه سوم: ساعت 12:45
چرخه چهارم: ساعت 18:45
بديهي است ساعت شروع پردازش چرخه واحد پايا (شاپرکي و غيرشاپرکي) در روزهاي تعطيل رسمي ساعت 12:45 خواهد بود.

ساعت پايان کار ساتنا:
دستور پرداخت بين بانکي: 15:00 بدون تغيير
دستور پرداخت بين مشتري: 14:30 بدون تغيير

نیمتا روزنامه های صبح کشور