کد مطلب : 5100 تاریخ مطلب : 1395/05/10

مدارک صدور پروانه کسب/ تمديد / تعويض

مراحل و مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب موقت و يا دائم و يا تعويض/تمديد پروانه کسب دائم

و يا تبديل پروانه کسب موقت به دائم

مستفاد از آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون نظام صنفي

1ـ متقاضيان پروانه كسب بايد به سامانه صدور پروانه كسب به نشاني www.Iranianasnaf.ir و يا از طريق سايت به نشاني www.kharbar.arakanasnaf.irمراجعه و تقاضاي خود را ثبت و نسبت به اخذ كدرهگيري اقدام نمايند.
1-1- اتحاديه هاي صنفي موظفند درخواست­ هاي حضوري براي اخذ پروانه كسب را بلافاصله در سامانه صدور پروانه كسب ثبت نموده و نسبت به ارايه كدرهگيري به متقاضي و يا رسيد ثبت تقاضا وفق ماده 26 قانون نظام صنفي اقدام نمايند.
2ـ مراجع صدور پروانه كسب موظفند حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت تقاضا(با احتساب ايام غيرتعطيل رسمي)، پاسخ متقاضي را مبني بر رد يا قبولي تقاضا حسب تطبيق شرايط محل کسب با ضوابط خاص مصوب کميسيون نظارت بر اصناف جهت هر رسته شغلي به صورت الكترونيكي يا بطور كتبي به وي ابلاغ كنند. عدم اعلام نظر در مدت ياد شده به منزله پذيرش محسوب مي­گردد.
3ـ متقاضي پس از قبول تقاضا، موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه مدارك مورد نياز را به اتحاديه تسليم نمايد. در غير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد شد.
4ـ مدارک هويتي متقاضي شامل:
اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه 2 سري ـ اصل و تصوير کارت ملي 2 برگ پشت و رو ـ عکس 4×3 پرسنلي جديد 6 قطعه ـ تاييديه کدپستي از سوي اداره پست منطقه.
1-4- اصل و تصوير گذرنامه، پروانه كار و اقامت معتبر براي اتباع خارجي.
5ـ دو برگ اصل و تصوير گواهي پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم و يا پزشکي(به استثناي متقاضياني که سن آنها بيش از 50 سال تمام مي باشد).
1-5- دفترچه آماده خدمت بدون مهر غيبت يا گواهي اشتغال به تحصيل براي متقاضيان پروانه كسب موقت بلامانع مي­باشد. (به استثناي متقاضياني که سن آنها بيش از 50 سال تمام مي باشد).
6ـ اصل و تصوير سند مالكيت عين و منافع و سرقفلي و يا منافع با سرقفلي و يا منافع. در خصوص روستاها در صورت نداشتن اسناد مذکور، احراز مالكيت طبق عرف محل.
1-6- ارايه تعهد از دارندگان اسناد عادي مبني بر پذيرش مسئوليت حقوقي ناشي از آن.
7ـ اشخاص حقوقي (شرکت­ها) ارايه اصل و تصوير اساسنامه، آگهي تاسيس، آگهي آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمي.
8ـ در مشارکت هاي مدني ارايه رضايت نامه محضري شريک/ شركاء براي صدور پروانه كسب بنام شريک/ احد از شركاء ضمن ارايه اصل و تصوير صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضيحات در شناسنامه به انضمام صفحه توضيحات و کارت ملي شريک/شرکاء.
9ـ بازرسي مجدد محل کسب و کنترل شرايط و ضوابط خاص مصوب کميسيون نظارت براصناف در خصوص هر رسته شغلي.
10ـ گواهي اداره امور مالياتي ذيربط مبني بر تشكيل پرونده يا پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده.
11ـ گواهي گذراندن دوره­ هاي آموزشي مرتبط از مركز آموزش اصناف يا مراکز مورد تأييد کميسيون نظارت. افراد با بيش از 70 سال سن از گذراندن دوره­ هاي مذكور معاف بوده و در صورت داشتن مباشر، معرفي مباشر براي طي دوره آموزشي الزامي است.
1-11- متقاضيان پروانه كسب موقت از گذراندن دوره­ هاي آموزشي معاف مي­باشند.
12ـ کارت معاينه پزشکي فردي و گواهي صلاحيت بهداشتي محيط محل کسب از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي صنوفي که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني، بهداشتي و آرايشي مي­باشند.
13ـ در صورت دارا بودن پروانه کسب و يا هرگونه سابقه صنفي قبلي محل کسب، اعلام موافقت کتبي اتحاديه مربوطه و در صورت مشخص نبودن سابقه قبلي، اخذ اقرارنامه محضري مبني بر نداشتن سابقه کسبي و يا پروانه کسب.
14- نصب دستگاه کارت خوان POS.
15ـ تجهيز واحد صنفي به صندوق مكانيزه فروش يا رايانه داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا حسب مورد هر دو، منطبق با شرايط مقرر در آيين نامه اجرايي تبصره ماده 71 قانون نظام صنفي براي صنوف مشمول.
16- تسويه حساب حقوق مترتب بر صدور پروانه کسب طبق ليست وجوهات نصب شده در محل اتحاديه.
17ـ صدور پروانه کسب و کارت عضويت اتحاديه و تحويل به متقاضي ظرف مدت 15 روز پس از تکميل مدارک.
18ـ صدور بيش از يک پروانه کسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يک يا چند محل کسب به شرط معرفي مباشر، براساس آيين­ نامه اجرايي موضوع ماده 12 قانون نظام صنفي بلامانع است.

****************************

مراحل و مدارک لازم جهت تعويض/تمديد پروانه کسب دائم و يا تبديل پروانه کسب موقت به دائم

1ـ متقاضيان تعويض/تمديد پروانه کسب دائم و يا تبديل پروانه کسب موقت به دائم بايد به سامانه صدور پروانه كسب به نشاني www.Iranianasnaf.ir و يا از طريق سايت به نشاني www.kharar.arakasnaf.ir مراجعه و تقاضاي خود را ثبت و نسبت به اخذ كدرهگيري اقدام نمايند.
1-1- اتحاديه هاي صنفي موظفند درخواست ­هاي حضوري براي تعويض/تمديد و يا تبديل پروانه كسب را بلافاصله در سامانه صدور پروانه كسب ثبت نموده و نسبت به ارايه كدرهگيري به متقاضي و يا رسيد ثبت تقاضا اقدام نمايند.
1-2- تسليم اصل پروانه کسب قبلي به اتحاديه.
2ـ مراجع صدور پروانه كسب موظفند حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت تقاضا ضمن بازرسي واحد صنفي پاسخ متقاضي را مبني بر رد يا قبول تقاضا به صورت الكترونيكي يا بطور كتبي به وي ابلاغ كنند. عدم اعلام نظر در مدت ياد شده به منزله پذيرش محسوب مي­گردد.
3ـ در صورت هرگونه تغيير در مدارک هويتي و يا فقدان آنها در سابقه پرونده صنفي ارايه:
اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه 1 سري ـ اصل و تصوير پشت و روي كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم يا پزشكي 1 برگ (به استثناي اشخاص داراي بيش از 50 سال سن تمام) ـ اصل و تصوير کارت ملي پشت و رو (1برگ) ـ 6 قطعه عکس پرسنلي 4×3 جديد ـ تأييديه کدپستي از اداره پست منطقه.
1-3- اصل و تصوير گذرنامه، پروانه كار و اقامت معتبر براي اتباع خارجي.
4ـ در صورت هرگونه تغيير در اسناد مالکيت عين و منافع و سرقفلي و يا منافع با سرقفلي و يا منافع، ارايه اصل و تصوير اسناد مذکور با آخرين تغييرات.
5ـ اشخاص حقوقي (شرکت­ها) ارايه اصل و تصوير آگهي آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمي.
6ـ رضايت نامه محضري شركاء در صورت تغيير شريک/شرکاء و يا در صورتي كه رضايت نامه قبلي منقضي يا باطل شده باشد، رضايت محضري مجدد مبني بر موافقت با تعويض/تمديد يا تبديل پروانه كسب (در مشاركت­ هاي مدني).
7ـ گواهي اداره امور مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده.
8- كارت معاينه بهداشتي فردي داراي اعتبار زماني(براي صنوف مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي).
9ـ گواهي گذراندن دوره ­هاي آموزشي مرتبط از مركز آموزش اصناف يا مراکز مورد تأييد کميسيون نظارت. افراد با بيش از 70 سال سن از گذراندن دوره­ هاي مذكور معاف بوده و در صورت داشتن مباشر، معرفي مباشر براي طي دوره آموزشي الزامي است.
10- تجهيز واحد صنفي به صندوق مكانيزه فروش يا رايانه داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا حسب مورد هر دو، منطبق با شرايط مقرر در آيين نامه اجرايي تبصره ماده 71 قانون نظام صنفي براي صنوف مشمول.
1-10- نصب دستگاه کارت خوان POS.
11ـ تسويه حساب با اتحاديه طبق جدول ليست وجوهات نصب شده در محل اتحاديه.
12ـ صدور پروانه کسب و کارت عضويت اتحاديه و تحويل به متقاضي ظرف مدت 15 روز پس از تکميل مدارک.

نیمتا روزنامه های صبح کشور